نکات ابتدایی در مورد ssl

 نکات طلایی در مورد گواهینامه SSL رایگان

گواهی SSL محصولی می باشد که دقت آدرس سایت را کنترل می کند و این گارانتی می دهد که بین 2  نقطه  ارتباط میان داده را از طریق کانالهای  رمز شده منتقل می شود.در حقیقت می توان گفت گواهینامه SSL رایگان هرگز امنیت کد و یا وب سایت شما را نیز فراهم نخواهد.

گواهینامه های SSL با توجه به گارانتی خود ، وهمچنین خدمات پشتیبانی خود واز طرفی دیگر با خصوصیت های مازاد متمایز می باشد. کلا همه ی گواهینامه های فنی یکسان می باشند.

ادامه خواندن “نکات ابتدایی در مورد ssl”